Khám phá công nghệ mới

/app/tmp/smarty/compile/ac4abebbb6f38eed3de39b454c44e9da3aa612b3_0.file.list_video.tpl.php (line 36)
array(
	'post' => array(
		'view_sort' => 'grid',
		'other_sort' => array(
			'position' => 'DESC'
		)
	),
	'page' => (int) 1,
	'list_item_id' => array(
		(int) 0 => '111'
	),
	'config' => array(
		'limit' => '8',
		'per_row' => '3',
		'view_sort' => 'grid',
		'list_type' => 'list_default',
		'categories_id' => '',
		'display_description' => (int) 0,
		'id' => '',
		'page_id' => '',
		'type_data' => 'video_detail'
	),
	'meta_seo' => array(
		'seo_title' => 'Khám phá công nghệ mới',
		'seo_description' => '	Công ty TNHH Đầu tư phát triển ứng dụng Công nghệ Sinh học ADB ',
		'seo_keyword' => '',
		'description' => '',
		'content' => '	Công ty TNHH Đầu tư phát triển ứng dụng Công nghệ Sinh học ADB ',
		'seo_image' => 'uploads/plugin/setting/3/i-n-may-logo-adb-0.png',
		'url' => '/video-cong-nghe/kham-pha-cong-nghe-moi'
	),
	'config_page' => array(
		'id' => '12',
		'config' => '{"limit":"8","per_row":"3","view_sort":"grid","list_type":"list_default","categories_id":"","display_description":0}',
		'type' => 'video',
		'seo_title' => 'Video',
		'seo_description' => '',
		'seo_keyword' => ''
	),
	'type_page' => 'video',
	'slug_page' => 'video-cong-nghe/kham-pha-cong-nghe-moi',
	'lang' => 'vie',
	'list_type' => 'list_default',
	'flg_page' => true,
	'flg_item' => false
)