Giới thiệu

Hiển thị

07:32 - 24/04/2017

Bioreactor

Mô hình nuôi tảo thiết kế theo hệ thống Bioreactor

Xem thêm

07:30 - 24/04/2017

Bể tảo

Bể nuôi tảo

Xem thêm

07:29 - 24/04/2017

Khu nhà kính nuôi tảo

khu nhà kính nuôi tảo

Xem thêm

07:27 - 24/04/2017

Khu Giống cấp II

Khu Giống cấp II

Xem thêm

04:26 - 24/04/2017

Khu Giống

Khu Giống

Xem thêm

04:24 - 24/04/2017

Sản phẩm

Các dạng sản phẩm của Công ty

Xem thêm

04:15 - 24/04/2017

Tảo Thanh

Tảo Thanh

Xem thêm